GC-MS的仪器平台有哪些?

    与气相色谱GC串联的平台主要有TOF、Q-TOF、TQ、Orbitrap、TSQ Quantum、Q Exactive™等。


    相关服务:
提交需求
姓名 *
联系类型 *
联系方式 *
项目描述
咨询项目 *

 

How to order?


https://file.biotech-pack.com/static/btpk/assets/images/icon/icon-rc2.png

客服咨询

https://file.biotech-pack.com/static/btpk/assets/images/icon/icon-message.png

提交需求

https://file.biotech-pack.com/static/btpk/assets/images/icon/icon-wx-2.png

https://file.biotech-pack.com/static/btpk/assets/images/img-wx-mp.jpg

联系销售人员

https://file.biotech-pack.com/static/btpk/assets/images/icon/icon-tag-sale.png

促销活动

https://file.biotech-pack.com/static/btpk/assets/images/icon/icon-return.png